Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metni

 

Akbar Çay Gıda Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti olarak Zeyrek mahallesi Haydarbey caddesi No: 33/A FATİH/İSTANBUL adresinde mukim, Fatih VD 015 052 6257 numarası ile kayıtlı Şirketimiz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hangi durumlarda aktarılabileceği, verilerin saklanma süresi ve kanundan doğan hakların kapsamı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Aydınlatma Metni’ne yer vermektedir. 

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından ‘Akbar Çay sayfasındaki kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, erişilmesini önleme ve muhafaza etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı KVKK kapsamı uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işlenme amaçları belirlenerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri

Şirketimizle paylaştığınız ve “ Akbar Çay ” web sitesi veri tabanında toplanan kişisel verileriniz (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, iş veya ev adresi, telefon numarası, e-posta adresi, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, cookie kayıtları) burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kampanya çalışmaları, pazarlama satış bilgileri, kullanıcı profiline yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesi için sadece “ Akbar Çay ” bünyesinde toplanabilir.

 Akbar Çay ” internet sitesinde yer yer ‘çerez’ler kullanılmaktadır. Çerez, internetsiteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilebilen zararsız metin dosyalarıdır. Yalnızca ziyaret numarası ya da sepet numarası gibi bilgiler içermekte olup, teknik olarak kişisel bilgilerinize ya da verilerinize bu yolla ulaşmak mümkün değildir. “ Akbar Çay”, çerezler sayesinde size daha iyi bir alışveriş deneyimi, indirimler ve çeşitli özellikler sunar. Dilerseniz internet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kapatabilirsiniz. “ Akbar Çay” olarak, daha iyi bir internet deneyimi için çerez kullanımını öneririz.

Akbar Çay kişisel bilgileriniz ve kredi kartı bilgilerinizin korunması konusunda oldukça hassas davranır Akbar Çay size en güvenli alışveriş tecrübesini sunmak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanır. SSL teknolojisi, çapraz şifreleme yöntemi ile online işlemleriniz sırasındabilgilerinizi güvenlik altına alır. Bu yüzden kişisel bilgileriniz ve kredi kartı detaylarınızı yetkisiz ve izinsiz erişimlerden korur. Siparişlerin tamamlanması esnasında kullanıcılardan istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir şart altında tarafımızdan saklanmamaktadır.

Kişisel Verilen İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ tarafından veri sorumlusu olarak Akbar Çay tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Şikâyet yönetimi,
 • Yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,
 • Sorun-hata bildirimine yönelik taleplerinizi almak,
 • Şikayetleriniz ile ilgili sizleri bilgilendirmek,
 • Üyeliğinizi yönetmek,
 • Siparişlerinizi almak,
 • Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 • 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak,

Bu kanun kapsamında üyelik işlemi sırasında , çeşitli formlar aracılığıyla ve alışveriş sırasında toplanılan bilgiler, kullanıcının izni veya haberi olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve hiçbir sebeple satılamaz. Kullanıcıların kişisel bilgileri haricinde, sitede yapmış oldukları işlemlere ait istatistiksel veriler “ Akbar Çay” tarafından analiz edilip saklanabilir.

Kişisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz veri tabanında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile iş stratejilerinin belirlenmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, şirketimiz insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikalarının yönetilmesinin temini amacıyla iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları ve Kanun’un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ‘yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ancak resmi makamların usulü dairesinde bu bilgileri talep etmesi ve açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda’ ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz tarafından veri tabanında toplanan kişisel bilgileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler, KVKK kapsamı ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince formu doldurarak, Akbar Çay San. Ve Tic. A.Ş.’nin Zeyrek mahallesi Haydarbey caddesi No: 33/A FATİH/İSTANBUL adresine yazılı olarak, info@akbarcay.com adresine güvenli elektronik imza veya şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile www. akbarcay.com elektronik posta adresi üzerinden ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere posta yoluyla yazılı olarak cevap verilmesi halinde, posta gönderimleri karşı ödemeli olarak gönderilecek yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife üzerinden başvuran tarafından karşılanacaktır.

Değişiklikler

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.